Copyright © 2018. Design by AeroNorm.

İLETİŞİM

EN

TR

EN >

Opppss!

Lütfen
Cihazınızı

Dikey Konuma

Getirin!..

İMORTAŞ

İmortaş A.Ş. 1981 yılında Bursa'daki atölyesinde vites kutusu pulları ve ayar parçaları üretmeye başlamıştır. İmortaş, ana müşterileri olan otomotiv üreticileri ve yan sanayilerinin sürekli artan taleplerini karşılayabilmek üzere devamlı büyümüş ve sonuçta zengin üretim olanaklarına sahip çok yönlü bir firma haline gelmiştir.

 

Günümüzde İmortaş 25’i mühendis olmak üzere toplam 350 personeli ile Bursa'da 12.000 m² kapalı alana yayılmış fabrikasında müşterilerine hizmet vermeye devam etmektedir.

 

İmortaş’ın entegre yapısında şu birimler bulunmaktadır:

 

Pres - Hassas Kesme Atölyesi

Talaşlı İmalat Atölyesi

Isıl İşlem Atölyesi

Taşlama Atölyesi

Yüzey İşlem Atölyesi

Kalıp Atölyesi

Kaynak ve Montaj Atölyesi

AR-GE Atölyesi

Kimyasal,Fiziksel ve Metalurjik Test Laboratuarı

 

İmortaş, geniş üretim olanaklarıyla, araç endüstrisinin motor, vites kutusu ve sürüş sistemleri için ihtiyaç duyduğu her türlü yüksek hassasiyetli parçayı üretmektedir.

MİSYON - VİZYON

VE DEĞERLERİMİZ

Misyonumuz

 

Faaliyet konumuzla, değerlerimizle, imalat yeteneklerimizle, çevreye duyarlı, paydaşlarına değer katan, mükemmel olma yolunda sürekli yenileşen bir firmayız.

 

Vizyonumuz

 

“SÜREKLİ YENİLEŞİM”

Mükemmellik yolunda sürekli

yenileşip gelişerek tercih edilen

bir iş ortağı olmak.

 

Değerlerimiz

 

Müşteri odaklılık,

Operasyonel mükemmellik,

Değişim ve sürekli gelişim,

Etkili iletişim,

Sorumluluk sahibi olmak,

Çalışanlarına, çevreye ve topluma saygılı olmak.

KALİTE
POLİTİKASI

Müşteri odaklılık ve paydaş beklentilerini karşılama prensibine

dayalı olarak kalite, maliyet ve süreç hedeflerine ulaşabilmektir.

 

Sürdürülebilir Dengeli Büyüme

Farklı sektörlerle çalışmak.

Ürün grubu çeşitliliğini genişletmek

Mevcut müşteri cirosunu arttırmak.

Müşteri portföyünü genişletmek

 

Kalite Maliyetlerimizi ve Süreçlerimizi Geliştirmek

Yalın üretim uygulama alanını genişletmek.

EFQM mükemmellik modelini uygulamak.

Öneri faaliyetlerinin geliştirilmesi.

Kalite maliyetlerinin iyileştirilmesi.

 

Paydaşlarımızın Beklentilerini Karşılamak

Hissedarlarımız için ciroyu ve kaliteyi arttırmak.

Müşteri memnuniyetini arttırmak.

Çalışan memnuniyetini arttırmak.

Tedarikçi memnuniyetini arttırmak.

Toplum algılamasını iyileştirmek.

 

Çevreyi Korumak

Yeni devreye alınan ürünlerde çevreye zarar vermemek.

Yeni oluşturulan proseslerde çevreye zarar vermemek.

Doğal kaynakların kullanımını azaltmak.

 

ÇEVRE

POLİTİKASI

Otomotiv Yan Sanayi de faaliyet gösteren İmortaş A.Ş.

Biz enerji ve doğal kaynakların tükenebilir olduğunu ve çevrenin korunarak gelecek nesillere aktarılması gerektiğine inanıyoruz. Bu yüzden üretimin her aşamasında çevre yönetim sistemi ile uyumlu olarak politikamızı gerçekleştirmeyi hedefliyoruz.

 

İlgili çevre mevzuatı ve müşteri şartlarını karşılamak. Çevre yönetimi sistemini sürekli geliştirmek için çalışmak. Atıkları minimuma indirmek, kirliliği kaynağında önlemek ve çevre üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmak. Çevreyi korumak ve bu prensibi tüm çevremize, ülkeye ve tedarikçilerimize yaymak.

Çevre ile ilgili acil durumlar için riskleri belirlemek ve bunları azaltmak.

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği kurallarını yerine getirmek suretiyle çevreyi etkileyebilecek olumsuz etkileri önlemek. Çalışanlara, tedarikçilere ve müteahhitlere, çevre ile ilgili bilinçlendirme eğitimleri vererek onları geliştirmek.

 

Çevre etkenleriyle ilgili başlıca amaç ve hedeflerimiz:

Hava ve su kirliliğini, sızıntı ve dökülmeleri ve gürültüyü mümkün olduğu kadar azaltmak ve önlemek

Ambalaj kullanımını ve atıkları azaltmak, geri dönüşümlü olmalarını sağlamak ve tekrar kullanmak.

Enerji ve su gibi doğal kaynakları koruma yöntemlerini geliştirmek

Enerji ve malzemenin verimli kullanılmasını sağlamak

Müteahhitlerin faaliyetlerinden kaynaklanan çevre etkenlerini de kontrol altında tutmak. Yeni ürünler, proses ve faaliyetlerle ilgili çevre etkenlerini kontrol altında tutmak ve etkilerini minimuma indirmek

İmortaş AŞ. olarak üzerimize düşen her türlü görev ve fedakarlıkları yerine getirmeyi taahhüt eder ve bunu kamuoyu ile paylaşmayı görev biliriz.

 

 

KURUMSAL

SORUMLULUK

POLİTİKASI

İmortaş, eşitlik ilkesi çerçevesi içerisinde işe alma ve çalışma süreçlerinde; dil, ırk, renk, cinsiyet, felsefi inanç, din, mezhep ayrımı gözetmeden çalışanlarına eşit haklar sağlayacağını taahhüt etmektedir. Çalışanların bu ilkeyi ihlal eden nitelikteki davranış ve eylemlerine tolerans gösterilmez, diğer bir çalışanı veya üçüncü kişiyi bu konularda taciz edenler cezalandırılırlar.

 

İmortaş’ta, ilan edilmiş insan hakları desteklenmekte ve bu haklara saygı duyulmaktadır.

 

İmortaş’ta, çalışanlar bedensel yeteneklerine göre uygun işlerde ve yasaların ön gördüğü koşullarda çalıştırılır.

 

İmortaş’ta, eleman seçme ve işe alma talimatında belirtildiği gibi 18 yaşını doldurmamış kişilerin çalışmasına izin verilmemektedir.

 

İmortaş’ta çalışanlar,  işyeri ve/veya işçiler bakımından tehlike arz eden veya yasa dışı nitelikteki hiçbir eşya ya da maddeyi işyerinde bulundurmayacaklardır.

 

İmortaş’ta çalışanlar, doğrudan ya da dolaylı olarak ya da üçüncü kişiler aracılığı ile hiçbir kişi ya da kuruluşa, rüşvet, herhangi bir menfaat, kolaylaştırıcı ödeme veremez, bunları teklif ya da taahhüt edemez.

 

İmortaş’ta çalışanlar, doğrudan ya da dolaylı olarak ya da üçüncü kişiler aracılığı ile hiçbir kişi ya da kuruluştan, rüşvet, herhangi bir menfaat, kolaylaştırıcı ödeme kabul edemez ya da alamaz.

 

Eşantiyon hediyeler dışında hiçbir hediye veya promosyon kabul edilemez.

 

Herhangi bir mal ya da hizmet ile ilgili genel olarak sağlanmayan hiçbir indirim menfaat kabul edilemez ya da uygulanamaz.

 

Nakit para, hediye çeki veya kıymetli madenler hediye olarak verilemez veya kabul edilemez.

 

Banka ve finans kuruluşlarından, herkes için geçerli koşullar haricinde borç para alınamaz.

 

 

 

ETİK
POLİTİKA

Çalışanlar, görevlerinin yerine getirilmesinde; sürekli gelişimi, katılımcılığı, saydamlığı, tarafsızlığı, dürüstlüğü, İmortaş yararını gözetmeyi, hesap verebilirliği, öngörülebilirliği ve beyana güveni esas alırlar.

 

Çalışanlar, görevlerinin yerine getirilmesinde; hizmet kalitesini yükseltmeyi, iç ve dış müşteri memnuniyetini arttırmayı ve sonuç odaklı olmayı hedeflerler.

 

Çalışanlar, görevlerinin gerektirdiği güvene layık bir şekilde davranırlar, bu çerçevede işlerin yürütülmesinde gerekli dikkat, özeni gösterirler.

 

Çalışanlar, kişisel ve kurumsal gelişim için öz verili yaklaşır, kişisel etkinlikleri arttırmak için destek ve öneri ve yapıcı eleştirilere açık hareket edeler.

 

Çalışanlar, İmortaş’a ait her türlü kaynağın kullanımında israf ve savurganlıktan kaçınır; mesai süresini, İmortaş mallarını, kaynaklarını, işgücünü ve imkânlarını kullanırken etkin, verimli ve tutumlu davranırlar.

 

Çalışanlar, İmortaş malları ve kaynaklarını İmortaş amaçları ve hizmet gerekleri dışında kullanamaz ve kullandıramazlar, korur ve her an hizmete hazır halde bulundurmak için gerekli tedbirleri alırlar.

 

Çalışanlar, görevlerini ifa ederken baskı, hakaret veya tehdit teşkil eden ya da keyfi davranış ve uygulamalarda bulunamaz. Kanunlara ve şirket içi kurullara uyar, temel ahlaki ve insani değerler doğrultusunda hareket ederler.

 

İmortaş çalışanları, yazılı izin almadıkça şirket ile ilgili olarak basın ve yayın kuruluşlarına demeç ve bilgi vermez, kendileri veya yakın aile bireyleri, şirket rakibi kuruluşlar, tedarikçiler veya müşterileri ile mülkiyet ve menfaat ilişkisi içine girmezler.

 

İmortaş yöneticileri, yönetim yetkilerini, profesyonel standartlarda ve kurumsal disiplin içerisinde kullanırlar, çalışanlara iş ve işlemlerle ilgili gerekli açıklayıcı bilgileri vererek onları iş süreçleri hakkında aydınlatırlar.

 

İmortaş yöneticileri, sorumluluk alanları içerisinde her türlü suiistimali önlemek ve işbu çalışma ilkelerine riayeti temin etmek için gerekli tedbirleri alırlar. Bu tedbirler; yasal ve idari düzenlemeleri uygulamayı, gerekli denetim ve kontrolleri yapmayı, eğitim ve bilgilendirme konusunda uygun çalışmalar yapmayı ve kişisel davranışlarıyla personeline örnek olmayı kapsar.

 

İmortaş çalışanları, kanunlara ve şirket içi kurallara uymayan, etik olmayan bir durumla karşılaştıklarında ya da herhangi bir nedenle oluşan şikayet ve taleplerinde organizasyondaki yönetim kademelerine uyarak gerektiğinde en üst kademe olan Genel Müdür ve Yönetim Kurulu’na kadar başvurabilirler.

 

 

 

İŞ GÜVENLİĞİ POLİTİKASI

İmortaş'ta daha güvenli, sağlıklı ve verimli çalışma ortamı yaratılması için;

 

Yeni teknolojiler ve etkin kaynak kullanımı ile şirketimizdeki iş sağlığı ve güvenliği risklerini belirlemek ve en aza indirgemek,

 

İş Sağlığı ve Güvenliği performansımızın sürekli iyileştirilmesi ve bağlı bulunduğumuz tüm yasal ve diğer zorunluluklara uygunluğun sağlanması için bir İş Sağlığı ve Güvenliği sistemi yerleştirmek,

 

İş Sağlığı ve Güvenliği risklerini en aza indirecek önlemleri almak, çalışma ortamlarını  güvenli hale getirmek ve çalışanlarımızın sağlıklarını korumak, faaliyetlerimiz sırasında meydana gelebilecek herhangi bir kaza veya acil durumda kayıplarımızı en aza indirecek sistemler geliştirmek,

 

Yeni yatırım ve proseslerin İş Sağlığı ve Güvenliği açısından etkilerini projelendirme aşamasında değerlendirmek,

 

İş Sağlığı ve Güvenliği yönetim sistemimizin ve bilincinin tüm çalışanlarımızda ve  faaliyet alanlarında yerleşmesini, gelişmesini, sürekliliğini sağlamak amacı ile gerekli eğitim organizasyonlarını yapmak,

 

Müşterilerimiz, tedarikçilerimiz, resmi kurumlar ve diğer paydaşlarımız ile işbirliği yaparak İSG performansımızı arttırmak,

 

Kalite, Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği yönetim sistemlerinin fabrika içinde bilinmesi ve benimsenmesi için her yıl çalışanlara ve yeni işe alınanlara periyodik olarak eğitimler verilmektedir.

 

 

 

SERTİFİKALARIMIZ